cartell toponimia

Cançoner per la Llibertat

 101 2 web

Alà Baylac Ferrer

Augmenta la tensió política per la vaga de fam

de 4 presos polítics i les provocacions feixistes al carrer

 En français

Al 9è dia de vaga de la fam dels presos catalans Jordi Sànchez (expresident de l’ANC) i Jordi Turull (ex ministre de Presidència del govern Puigdemont) -els dos altres ministres en vaga de fam, Josep Rull (ex ministre de Territoris) i Joaquim Forn (ex ministre d’Interior) han començat 2 dies més tard - la tensió política ha augmentat notablement a Catalunya i a Espanya. Contribueixen a la crispació les manifestacions provocatives de l’extrema dreta als carrers de Catalunya i els incidents que genera, i també el resultat de les eleccions autonòmiques a Andalusia que ha vist el partit franquista Vox entrar al Parlament d’Andalusia amb 12 diputats (l’11 %), el partit dretà i populista Ciudadanos créixer fins a 21 diputats (el 19 %) i fer perdre les eleccions i la majoria al PSOE en un històric feu de l’esquerra. L’agitació permanent sobre la qüestió catalana, la seua instrumentalització política des de la dreta (PP i Ciudadanos), l’extrema dreta (Vox i cercles feixitzant) i sectors espanyolistes del PSOE (com és el cas de l’expresidenta andalusa Suzanna Díaz), presentant la situació com d’una pre-guerra civil a Catalunya, ha cristal·litzat els vots sobre les candidatures més extremistes. Un mal presagi per les eleccions espanyoles a venir (municipals, europees i generals). Un panorama que d’altra banda tendeix a reforçar l’independentisme i no afavoreix precisament un clima de diàleg propici a resoldre la crisi institucional. Un ex conseller jurídic del Tribunal constitucional comenta que « la victòria de Vox [l’extrema dreta] dona molta força als jutges del Tribunal suprem ».

Els tribunals ignoren els vaguistes de fam

La tensió a Catalunya també ha augmentat arran del començament d’una vaga de fam per 4 de les 9 preses i presos catalans que denuncien la violació dels seus drets de defensa i el bloqueig per part del Tribunal constitucional dels recursos dels acusats. La resposta dels magistrats espanyols ha estat d’ignorar la protesta dels vaguistes de la fam. La fiscal de l’estat ha anunciat que « no canvien els criteris » de tractament dels acusats i de procediment en el procés dels independentistes que preveuen d’obrir al mes de gener. El Tribunal constitucional del seu costat ha indicat que no preveu de prendre en compte les demandes dels presos i que els seus recursos no seran examinades abans de les festes de Nadal, en una clara actitud de desafiament i de menysteniment de l’acció de protesta que si se segueix mantenint arribaria al gener a més d’un mes de vaga de fam, una durada que comença a ser crítica. Il·lustració de l’actitud general perceptible a Espanya, un diputat de Ciudadanos ha piulat que els vaguistes han « signat el seu testament » i un diputat del PP ha tornat a demanar la suspensió de l’autonomia catalana i alimenta la tensió dient que hi ha « guerrilla urbana » a Catalunya.

Suports de la societat catalana

Durant la setmana, moltes veus i iniciatives s’han manifestat per donar suport als vaguistes de la fam: talls de circulació als carrers de Barcelona, vessament d’escombraries pels CDR (Comitès de defensa d la República) davant de tribunals, manifestacions davant de les delegacions del govern espanyol, declaració del govern català reclamant el respecte dels drets humans per la justícia espanyola, talls d’autopista, organització de dejunis arreu del país en solidaritat amb els presos. Una plataforma impulsada per l’ANC (Associació Assemblea nacional catalana), Prou Ostatges !, ha llançat una cadena contínua de dejunis col·lectius (entre 2 i 7 dies de vagues de fam) per sostenir els presos fins al 20 de desembre. Diversos membres del govern català, entre els quals el president Torra, han anunciat la seua participació.

Les provocacions de l’extrema dreta i del govern espanyol

La tensió a Catalunya també és reforçada des de dijous 6 de desembre arran de manifestacions de l’extrema dreta a Girona i Terrassa el dia de la Constitució, manifestacions viscudes com a provocacions (a Girona se feia a la plaça de l’1 d’octubre), i després de les càrregues de la policia catalana contra manifestants antifeixistes. Les intervencions policials han generat reaccions polítiques : la CUP demana la dimissió del ministre d’Interior Miquel Buch, el president català Quim Torra li ha donat 3 dies per fer els canvis necessaris al comandament dels Mossos d’Esquadra, uns sindicats catalans de policia han denunciat les ordres contradictòries i actuacions irregulars i il·lícites de certs agents contra els antifeixistes.
Pedro Sanchez del seu costat -que continua de refusar tot diàleg sobre la qüestió catalana i no fa cap gest de distensió per als presos polítics- ha decidit de reunir un consell de ministres a Barcelona el 21 de desembre, el mateix dia que fa un any Madrid va convocar eleccions catalanes després de dissoldre el Parlament i demetre el govern català (de manera il·legal segons els catalans i molts juristes), esperant derrotar els independentistes. La mesura és viscuda com una provocació i denunciada pel govern català, mentre l’ANC crida a manifestar i els CDR a bloquejar el país. Pere Aragonès, el vicepresident català, denuncia el xantatge del govern espanyol perquè els independentistes aprovin el pressupost espanyol, pretextant l’amenaça de l’extrema dreta. Ha precisat que el govern català i els catalans fa temps que pateixen l’extrema dreta, que Vox és acusació al tribunal contra els independentistes empresonats i demana 72 ans de presó contra Junqueras. Per ell, les provocacions i les mentides de l’extrema dreta a Catalunya són permanents i no hi ha res que pugui valdre la libertat dels polítics empresonats.

Política exterior de Catalunya i altres noves

 • En matèria de política exterior, la setmana ha estat marcada per la visita del president català a Eslovènia on ha estat rebut pel president del país Borut Pahor.
 • També s’ha anunciat que els presidents Torrent (del Parlament català) i Puigdemont seran rebuts la setmana vinent al Parlament de Flandes, i Carles Puigdemont anirà a Londres on és convidat per periodistes anglesos.
 • Diumenge 2 de desembre s’han reunit a Bèlgica Quim Torra, Pere Aragonès, Elsa Artadi, entre altres polítics independentistes, amb el president Puigdemont per coordinar accions i estratègies.
 • A l’Estat francès, l’exministre i candidat a la presidencial pel PS Benoit Hamon ha demanat l’alliberament immediat dels presos polítics catalans.
 • El famós lingüista Noam Chomsky i més de 400 acadèmics denuncien al Guardian la repressió judicial contra els síndics de les meses electorals del 1er d’octubre.
 • ERC denuncia la campanya amb bus de Ciudadanos amb les cares de Junqueras i Puigdemont que recorre Espanya per demanar llur condemnació.
 • La Generalitat s’ha personat com a acusació contra una cinquantena de policies espanyols perseguits per violències el dia del referèndum.
 • A Bèlgica presenten oficialment aquest cap de setmana el Consell per la República.

La grève de la faim de 4 prisonniers politiques et les provocations fascistes dans la rue font monter la tension

Au 9ème jour de grève de la faim de Jordi Sànchez (ex-président de l'ANC) et Jordi Turull (ex-ministre de la Présidence du gouvernement de Puigdemont) -les autres ministres en grève de la faim, Josep Rull (ex-ministre des Territoires) et Joaquim Forn (ex-ministre de l'Intérieur) se sont joint à la grève 2 jours plus tard- la tension politique a augmenter de manière notoire en Catalogne et en Espagne. La tension est alimentée par les manifestations provocatrices de l'extrême droite dans les rues de Catalogne et les incidents qui s’y sont produits, de même que le résultat des élections autonomiques en Andalousie qui a vu Vox, le parti franquiste, entrer au Parlement andalous avec 12 députés (11%), le parti de droite et populiste Ciudadanos augmenter le nombre de ses élus de 9 à 21 députés (19%) et le PSOE perdre les élections et la majorité dans un fief historique de la gauche espagnole. L’agitation permanente de la question catalane et l’instrumentalisation politique depuis la droite espagnole (PP et Ciudadanos), l’extrême droite (Vox et cercles fascinants) et certains secteurs espagnolistes du PSOE (comme c’est le cas de l’ex-présidente andalouse Suzanna Díaz), qui présentent la situation comme de pré-guerre civile en Catalogne, a cristallisé les votes sur les candidatures plus extrêmes. De bien mauvais augures pour les élections espagnoles à venir. Un contexte qui tend à renforcer l’indépendantisme et ne favorise pas précisément un climat de dialogue propice à la résolution de la crise institutionnelle. Un ancien conseiller juridique du Tribunal constitutionnel a déclaré cette semaine que "la victoire de Vox [l'extrême droite] donne plus de force aux juges du Tribunal Suprême".

Les tribunaux ignorent les grévistes de la faim
La tension en Catalogne a également augmenté du fait du lancement d’une grève de la faim de 4 des 9 prisonniers et prisonniers de Catalogne qui veulent ainsi dénoncer la violation de leurs droits à la défense et le blocage par le Tribunal constitutionnel des recours des accusés. La réponse des magistrats espagnols a été d'ignorer la protestation des grévistes de la faim. La procureur de la République a annoncé que cela "ne modifiait pas les critères" de traitement des accusés et de la procédure des procès des indépendantistes qui devraient démarrer au mois de janvier. Le Tribunal constitutionnel de son coté a indiqué qu'il ne prévoyait pas de prendre en compte les demandes des prisonniers ni d’examiner leurs recours avant les vacances de Noël, dans un esprit de défi et mépris manifeste de l’action de protestation qui si elle devait se poursuivre jusqu’en janvier arriverait à plus d'un mois de grève de la faim, une période qui commence à devenir critique. Illustration de l'attitude générale perceptible en Espagne, un député de Ciudadanos a twité que les grévistes "signaient leur testament" et un député du PP a de nouveau appelé à la suspension de l'autonomie catalane et nourrit la tension en déclarant qu’il existe une "guérilla urbaine" en Catalogne.

Soutien de la société catalane
Pendant la semaine, de nombre voix et initiatives ont été manifesté leur soutien aux grévistes de la faim: barrages de rues à Barcelone, déversement de déchets devant les tribunaux par les CDR (Comités de la Défense de la République), manifestations devant les délégations du gouvernement espagnol, déclaration du gouvernement catalan exigeant le respect des droits de l'homme par la justice espagnole, coupures d’autoroutes, organisation jeûnes dans tous le pays en solidarité avec le les prisonniers. Prou Ostatges ! (Assez d’otages !), une plate-forme promue par l'ANC (Association Assemblée nationale catalane), a lancé une chaîne de jeûnes collectifs continus (entre 2 et 7 jours) jusqu’au 20 décembre pour soutenir les prisonniers. Plusieurs membres du gouvernement catalan, dont le président Torra, ont annoncé leur participation.

Les provocations de l'extrême droite et du gouvernement espagnol
La tension en Catalogne a également été ravivée depuis mercredi 6 décembre, à la suite des manifestations de l’extrême droite à Girona et à Terrassa le jour de la Constitution, manifestations vécues comme des provocations (à Girona, elle s’était déroulée sur la Plaça de l’1 d’octubre), ainsi qu’à la suite des charges de la police catalane contre des manifestants antifascistes. Les interventions policières ont provoqué des réactions politiques: la CUP (Candidature d’unité populaire, gauche anti-système indéêndantiste) demande la démission du ministre de l'Intérieur, Miquel Buch, le président catalan, Quim Torra, lui a donné trois jours pour procéder aux changements nécessaires à la tête des Mossos d'Esquadra (la police catalane), et des syndicats catalans dénoncent les ordres contradictoires et des actions illégales ou non réglementaires de certains agents contre les manifestants antifascistes.
Pedro Sanchez, qui refuse toujours tout dialogue sur la question catalane et ne fait aucun geste de détente envers les prisonniers politiques, a décidé de réunir un conseil des ministres à Barcelone le 21 décembre, le même jour où il y a un an Madrid avait avancé les élections catalanes après que le Parlement ait été dissou et le gouvernement catalan démis (de manière illégale selon les Catalans et de nombreux avocats) dans l’oblectif de défaire les indépendantistes. La mesure est vécue comme une provocation et dénoncée par le gouvernement catalan, tandis que l'ANC appelle à manifester et les CDR à bloquer le pays. Pere Aragonès, le vice-président catalan, a dénoncé le chantage du gouvernement espagnol visant à ce que les indépendantistes approuvent le budget espagnol, au prétexte de la menace de l'extrême droite. Il a déclaré que le gouvernement et les Catalans subissaient depuis longtemps l'extrême droite, que Vox était partie civile dans le procès contre les indépendantistes et demandait 72 ans de prison pour Junqueras. Pour lui, les provocations et les mensonges de l'extrême droite en Catalogne sont permanents et rien ne vaut la liberté des politiques emprisonnés.

Politique étrangère de la Catalogne et autres informations
Sur le plan de la politique étrangère, la semaine a été marquée par la visite du président catalan en Slovénie, où il a été reçu par le président du pays Borut Pahor. Il a également été annoncé que les présidents Torrent (du Parlement catalan) et Puigdemont seraient reçus la semaine prochaine au Parlement flamand. Carles Puigdemont se rendra à Londres où il est invité par des journalistes anglais. Le dimanche 2 décembre, Quim Torra, Pere Aragonès et Elsa Artadi, entre autres politiques indépendantistes, ont rencontré en Belgique le président Puigdemont pour coordonner leurs actions et leurs stratégies. En France, l'ancien ministre et candidat à la présidence du PS, Benoit Hamon, a appelé à la libération immédiate des prisonniers politiques catalans. Le célèbre linguiste Noam Chomsky et plus de 400 universitaires dénoncent dans le Guardian la répression judiciaire contre les présidents des bureaux de vote du 1er octobre. ERC dénonce la campagne menée par Ciudadanos avec les visages de Junqueras et de Puigdemont pêints sur un bus qui traverse l’Espagne pour demander leur condamnation. La Generalitat s’est portée partie civile dans les procédures contre cinquante agents de police espagnols poursuivis pour des actes de violence le jour du référendum. En Belgique ce week-end est présenté officiellement le Conseil de la République.

Alà Baylac Ferrer

Comentaris (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Deixa els teus comentaris

Posting comment as a guest.
Arxius adjunts (0 / 3)
Share Your Location

El Portal - Catalunya Nord Digital neix a iniciativa del Col·lectiu 2 d'abril.

Neix de la necessecitat de crear un lloc de trobada a Catalunya Nord per a tots els actors de la llengua catalana.
Reagrupa persones i entitats al voltant d'un projecte, el de fer viure la llengua catalana, la llengua pròpia, la llengua del país.

Cada un pot portar la seua pedra a l'edifici 

 • participant amb la redacció d'articles, d'entrevistes
 • fent propostes, fent passar informacions
 • adherint al Col·lectiu 2 d'abril
 • fent conèixer el Portal